Kurs operatora spycharek, do 110 kW, kl. III Zabrze, Gliwice, Katowice, Śląsk

CEL KURSU

Uzyskanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu operatora spycharek, do 110 kW, kl. III.

Spycharki są maszynami przeznaczonymi do odspajaniu urobku i przemieszczania go na niewielkie odległości.
Znajdują zastosowanie przy wyrównywaniu terenu, hałdowaniu materiałów oraz wykonywaniu wykopów.
Spycharka może być zbudowana na podwoziu gąsienicowym lub kołowym. Podstawowym osprzętem jest lemiesz. Dodatkowo spycharka może być wyposażona w zrywak.
Czołowi producenci spycharek: Cat, Komatsu, Jcb, HSW.

EGZAMIN

Egzamin praktyczny

Egzamin praktyczny przeprowadza wyznaczony Członek Komisji w obecności instruktora.
Przeprowadzany on jest na maszynie określonej specjalności i o parametrach przewidzianych dla klasy uprawnień, której dotyczy egzamin.
Egzamin ten obejmuje zakres działań praktycznych wynikających z programu nauczania.

Egzamin teoretyczny

Kandydaci, którzy zdali egzamin praktyczny przystępują do egzaminu teoretycznego.
Egzamin teoretyczny przeprowadza Komisja Egzaminacyjna.
Egzamin ten obejmuje zakres wiedzy teoretycznej, niezbędnej do prawidłowej obsługi maszyny
oraz realizacji zadań technologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa pracy.

UZYSKANE KWALIFIKACJE

Operator spycharek, do 110 kW, kl. III.

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE UZYSKANE KWALIFIKACJE

Książka operatora maszyn roboczych, świadectwo.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 118, Poz. 1263)

Miejsce szkolenia

Szybki kontakt do naszego ośrodka szkolenia:


Contact form submitted
Wyczyść

Kurs operatora spycharek, do 110 kW, kl. III Zabrze, Gliwice, Katowice, Śląsk