Kurs operatora sprężarek przewoźnych, do 10 m3/min, kl. III Zabrze, Gliwice, Katowice, Śląsk

CEL KURSU

EGZAMIN

Egzamin praktyczny

Egzamin praktyczny przeprowadza wyznaczony Członek Komisji w obecności instruktora.
Przeprowadzany on jest na maszynie określonej specjalności i o parametrach przewidzianych dla klasy uprawnień, której dotyczy egzamin.
Egzamin ten obejmuje zakres działań praktycznych wynikających z programu nauczania.

Egzamin teoretyczny

Kandydaci, którzy zdali egzamin praktyczny przystępują do egzaminu teoretycznego.
Egzamin teoretyczny przeprowadza Komisja Egzaminacyjna.
Egzamin ten obejmuje zakres wiedzy teoretycznej, niezbędnej do prawidłowej obsługi maszyny
oraz realizacji zadań technologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa pracy.

UZYSKANE KWALIFIKACJE

Operator sprężarek przewoźnych, do 10 m3/min, kl. III.

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE UZYSKANE KWALIFIKACJE

Książka operatora maszyn roboczych, świadectwo.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 118, Poz. 1263)

Miejsce szkolenia

Termin szkolenia

Zapytaj o termin szkolenia w wybranej miejscowości sabermsa@sabermas.pl

To może Cię również zainteresować

Szybki kontakt do naszego ośrodka szkolenia:


Contact form submitted
Wyczyść

Kurs operatora sprężarek przewoźnych, do 10 m3/min, kl. III Zabrze, Gliwice, Katowice, Śląsk