Kurs operatora podajników do betonu, wszystkich typów, kl. III Zabrze, Gliwice, Katowice, Śląsk

CEL KURSU

Uzyskanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu operatora podajników do betonu, wszystkich typów, kl. III.

Podajniki do betonu – mixokrety, (uprawnienia na podajniki do betonu obejmują również torkretnice)
Urządzenia te służą do podawania suchego betonu, mogą także spełniać funkcję mieszalnika,
w którym wszystkie składniki zostaną wymieszane na tyle, aby stworzyć zwartą konstrukcję.
Nie które modele urządzeń mogą podawać beton zarówno w poziomie, jak i w pionie - nawet do 80 metrów w górę.
Podajnikami można także transportować suche materiały budowlane np. piasek, żwir, podsypki itp.
Czołowi producenci podajników do betonu: Putzmeister, Bms Worker.

EGZAMIN

Egzamin praktyczny

Egzamin praktyczny przeprowadza wyznaczony Członek Komisji w obecności instruktora.
Przeprowadzany on jest na maszynie określonej specjalności i o parametrach przewidzianych dla klasy uprawnień, której dotyczy egzamin.
Egzamin ten obejmuje zakres działań praktycznych wynikających z programu nauczania.

Egzamin teoretyczny

Kandydaci, którzy zdali egzamin praktyczny przystępują do egzaminu teoretycznego.
Egzamin teoretyczny przeprowadza Komisja Egzaminacyjna.
Egzamin ten obejmuje zakres wiedzy teoretycznej, niezbędnej do prawidłowej obsługi maszyny
oraz realizacji zadań technologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa pracy.

UZYSKANE KWALIFIKACJE

Operator podajników do betonu, wszystkich typów, kl. III.

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE UZYSKANE KWALIFIKACJE

Książka operatora maszyn roboczych, świadectwo.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 118, Poz. 1263)

Miejsce szkolenia

Szybki kontakt do naszego ośrodka szkolenia:


Contact form submitted
Wyczyść

Kurs operatora podajników do betonu, wszystkich typów, kl. III Zabrze, Gliwice, Katowice, Śląsk