Kurs operatora koparek jednonaczyniowych, do 0,8 m3,kl. III Zabrze, Gliwice, Katowice, Śląsk

CEL KURSU

EGZAMIN


Egzamin praktyczny


Egzamin praktyczny przeprowadza wyznaczony Członek Komisji w obecności instruktora.
Przeprowadzany on jest na maszynie określonej specjalności i o parametrach przewidzianych dla klasy uprawnień, której dotyczy egzamin.
Egzamin ten obejmuje zakres działań praktycznych wynikających z programu nauczania.


Egzamin teoretyczny


Kandydaci, którzy zdali egzamin praktyczny przystępują do egzaminu teoretycznego.
Egzamin teoretyczny przeprowadza Komisja Egzaminacyjna.
Egzamin ten obejmuje zakres wiedzy teoretycznej, niezbędnej do prawidłowej obsługi maszyny
oraz realizacji zadań technologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa pracy.

UZYSKANE KWALIFIKACJE


Operator koparek jednonaczyniowych, do 0,8 m3, kl. III.


DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE UZYSKANE KWALIFIKACJE


Ksiązka operatora maszyn roboczych, świadectwo.

Podstawa prawna


Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 118, Poz. 1263)

Miejsce szkolenia


Szybki kontakt do naszego ośrodka szkolenia:


Contact form submitted
Wyczyść

Kurs operatora koparek jednonaczyniowych, do 0,8 m3,kl. III Zabrze, Gliwice, Katowice, Śląsk