Kurs operatora agregatów tynkarskich, wszystkich typów, kl. III Zabrze, Gliwice, Katowice, Śląsk

CEL KURSU

Uzyskanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu operatora agregatów tynkarskich, wszystkich typów, kl. III.

Agregaty tynkarskie - Agregat tynkarski przeznaczony jest do mechanicznego nakładania tynków w sposób ciągły,
przy użyciu gotowych suchych mieszanek, gotowych mokrych mieszanek oraz mieszanek przygotowanych bezpośrednio na budowie.
Czołowi producenci agregatów tynkarskich: Putzmeister, Kaleta.

EGZAMIN

Egzamin praktyczny

Egzamin praktyczny przeprowadza wyznaczony Członek Komisji w obecności instruktora.
Przeprowadzany on jest na maszynie określonej specjalności i o parametrach przewidzianych dla klasy uprawnień, której dotyczy egzamin.
Egzamin ten obejmuje zakres działań praktycznych wynikających z programu nauczania.

Egzamin teoretyczny

Kandydaci, którzy zdali egzamin praktyczny przystępują do egzaminu teoretycznego.
Egzamin teoretyczny przeprowadza Komisja Egzaminacyjna.
Egzamin ten obejmuje zakres wiedzy teoretycznej, niezbędnej do prawidłowej obsługi maszyny
oraz realizacji zadań technologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa pracy.

UZYSKANE KWALIFIKACJE

Operator agregatów tynkarskich, wszystkich typów, kl. III.

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE UZYSKANE KWALIFIKACJE

Książka operatora maszyn roboczych, świadectwo.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 118, Poz. 1263)

Miejsce szkolenia

Contact form submitted
Wyczyść

Kurs operatora agregatów tynkarskich, wszystkich typów, kl. III Zabrze, Gliwice, Katowice, Śląsk